[GE] แนะนำตัวละคร Rare NPC “White Wolf”

[GE] แนะนำตัวละคร Rare NPC "White Wolf"
ตัวละคร  White Wolf : เลเวลเริ่มต้น 100

อุปกรณ์ที่สวมใส่ได้ : Leather Armor 

บัฟตัวละคร :  ATK [LV1] เพิ่ม ATK ขึ้น 3%

แสตนซ์ทั้งหมดที่มี ได้แก่

โดยเฉพาะแสตนซ์ของเธอคือ Bluff (Seber / Main-Gauche)

โจมตีปกติ 3 ครั้ง สูงสุด 1 เป้าหมาย

ที่สแตนซ์เลเวล 25 จะบวกโบนัสดังนี้

ความเร็วโจมตีสูงสุดอยู่ที่ 13

ทีนี้เรามาดูสกิลแต่ละอย่างกัน

1. Niar ศัตรูในระยะ 1 ตัว [Soft Armor 70%, Light Armor 110% ,Heavy Armor 75%]

เลเวล 1 พลังโจมตี 372% ไม่สนพลังป้องกัน 50 มีโอกาส 60% ทำให้ศัตรูติด [Stun]
เลเวล 10 พลังโจมตี 678% ไม่สนพลังป้องกัน 50 มีโอกาส 60% ทำให้ศัตรูติด [Stun]
เลเวล 11 พลังโจมตี 711% ไม่สนพลังป้องกัน 50 มีโอกาส 60% ทำให้ศัตรูติด [Stun]
เลเวล 12 พลังโจมตี 745% ไม่สนพลังป้องกัน 50 มีโอกาส 60% ทำให้ศัตรูติด [Stun]

2. Resit ศัตรูในระยะ 3 ตัว [Soft Armor 70%, Light Armor 125% ,Heavy Armor 75%]

 เลเวล 1 พลังโจมตี 981% ไม่สนพลังป้องกัน 60 มีโอกาส 50% ทำให้เกิด [Critical Wound] ไม่สนการหลบหลีก เพิ่มความเสียหาย 1% ต่อ 1 การหลบหลีก
 เลเวล 10 พลังโจมตี 1784% ไม่สนพลังป้องกัน 60 มีโอกาส 50% ทำให้เกิด [Critical Wound] ไม่สนการหลบหลีก เพิ่มความเสียหาย 1% ต่อ 1 การหลบหลีก
 เลเวล 11 พลังโจมตี 1873% ไม่สนพลังป้องกัน 60 มีโอกาส 50% ทำให้เกิด [Critical Wound] ไม่สนการหลบหลีก เพิ่มความเสียหาย 1% ต่อ 1 การหลบหลีก
 เลเวล 12 พลังโจมตี 1962% ไม่สนพลังป้องกัน 60 มีโอกาส 50% ทำให้เกิด [Critical Wound] ไม่สนการหลบหลีก เพิ่มความเสียหาย 1% ต่อ 1 การหลบหลีก

ค่าสถาณะเมื่อติด [Critical Wound] 

3. Mastalt ศัตรู 8 ตัว ในระยะ 10*8 เมตร [Soft Armor 70%, Light Armor 150% ,Heavy Armor 100%]

เลเวล 1 พลังโจมตี 920% ไม่สนพลังป้องกัน 60 มีโอกาส 70% ทำให้เกิด [Slow] ไม่สนการหลบหลีก เพิ่มความเสียหาย 1% ต่อ 1 การหลบหลีก
เลเวล 10 พลังโจมตี 1674% ไม่สนพลังป้องกัน 60 มีโอกาส 70% ทำให้เกิด [Slow] ไม่สนการหลบหลีก เพิ่มความเสียหาย 1% ต่อ 1 การหลบหลีก
เลเวล 11 พลังโจมตี 1757% ไม่สนพลังป้องกัน 60 มีโอกาส 70% ทำให้เกิด [Slow] ไม่สนการหลบหลีก เพิ่มความเสียหาย 1% ต่อ 1 การหลบหลีก
เลเวล 12 พลังโจมตี 1841% ไม่สนพลังป้องกัน 60 มีโอกาส 70% ทำให้เกิด [Slow] ไม่สนการหลบหลีก เพิ่มความเสียหาย 1% ต่อ 1 การหลบหลีก

ค่าสถาณะเมื่อติด [Slow]

4. Krollonia ตอบโต้ศัตรูที่ใช้สกิลยิงมา [Soft Armor 125%, Light Armor 125% ,Heavy Armor 75%]

เท่ากันทุกเลเวล ไม่สนป้องกัน 70 ค้นหาศัตรูที่ทำการยิง(ต้องใช้สกิลสายยิง)ในระยะ 15m และทำการตอบโต้ การโจมตีระยะประชิดและโจมตีด้วยเวทย์มนต์จะไม่สามารถตอบโต้ได้ เพิ่มพลังโจมตี 50% เมื่อตอบโต้สำเร็จ

5. Vesta ศัตรูในระยะ 1 ตัว [Soft Armor 70%, Light Armor 110% ,Heavy Armor 50%]

เลเวล 1 พลังโจมตี 1646% ไม่สนป้องกิน 75 ไม่สนการบล็อค เพิ่มความเสียหาย 1% ต่อ 1 บล็อค
เลเวล 10 พลังโจมตี 2994% ไม่สนป้องกิน 75 ไม่สนการบล็อค เพิ่มความเสียหาย 1% ต่อ 1 บล็อค
เลเวล 11 พลังโจมตี 3143% ไม่สนป้องกิน 75 ไม่สนการบล็อค เพิ่มความเสียหาย 1% ต่อ 1 บล็อค
เลเวล 12 พลังโจมตี 3293% ไม่สนป้องกิน 75 ไม่สนการบล็อค เพิ่มความเสียหาย 1% ต่อ 1 บล็อค

6. Latane สกิลติดตัว

ระยะเวลาสกิล 60 วินาที ,Atk Rate +1,Def Rate +1,ATK +50%,ความแรงของสกิลต่อไปจะเพิ่มพลังโจมตี  +1.5 ,คิดตามสัดส่วนตามค่า [AGI],เมื่อใช้สกิลโจมตีจะไม่สนค่าต้านทานของศัตรู,เมื่อใช้งานสกิลโจมตีจะเป็นการยกเลิกสกิล [Latane]

        ก่อนใช้สกิล Latane                                                                      หลังใชสกิล Latane
                                      

เพื่อนๆสามารถชมอนิเมชั่นสกิลทั้งหมดได้จากคลิปด้านล่าง

-เครดิต Fatsnake

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This