[GE] : Skill & Accessories : 33.35.00 TH

Skill & Accessories : 33.35.00 TH

• ปรับปรุงเครื่องประดับบางประเภทในเกมดังนี้
Necklace
Item Stats Before After
Evil’s Brooch
basic -8% reduction in all damage -10% reduction in all damage
reinforce -PEN +7 -Max HP +3,000 -PEN +12 -Max HP +10,000
Sheol’s
Mixed necklace
basic -8% reduction in all damage -10% reduction in all damage
reinforce -PEN +7 -Max HP +3,000 -PEN +12 -Max HP +10,000

 

Belt
Item Stats Before After
Ruin Cruiser’s
Tight belt
basic -Enhanced defense (defense +5) -Max HP +5,000 -Enhanced defense (defense +8)
-Max HP +10000
reinforce -IMM +7 -Max HP +3,000 -IMM +12 -Max HP +10,000
Iskraian
Gray belt
basic -Max HP +3,000 -Max HP +5,000
reinforce -IMM +7 -Max HP +3,000 -IMM +12 -Max HP +10,000

 

Glove
Item Stats Before After
Ogzef’s
Black gloves
basic -PEN +5 -PEN +7
-Max HP +5,000
reinforce -IMM +7 -Max SP +700 -IMM +12 -Max SP +1200
Guerrero’s
Power glove
basic -PEN +3 -PEN +7
-Max HP +6,000
reinforce -IMM 7
-Max SP +700
-IMM +12
-Max SP +1,200

 

Boots
Item Stats Before After
Divino’s
Steel Leather Boots
basic -Enhanced defense (defense +3)
reinforce -Max HP +2,000
-Skill damage -7%
-Max HP +5,000 -Skill Damage -10%
Quinitula
Bloody boots
basic -Max HP +7,500
-Enhanced defense (defense +3)
reinforce -Max HP +2,000
-Skill damage -7%
-Max HP +5,000
-Skill damage -10%

 

Ring
Item Stats Before After
Oscuras
Absolute ring
basic
reinforce -Max HP +2,000
-All damage reduction 2%
-Max HP +5,000 -All damage reduction 3%
Talos’ Ring
basic -PEN +2
reinforce -PEN +3
-Attack +5%
-All stats +2
-All damage reduction 2%
-Max HP +2000
Ring of Autobaron
basic -IMM +2
reinforce -Defense +5
-IMM +3
-All stats +2
-All damage reduction 2%
-Max HP +2000

 

5 Elemental Accessories
Item Stats Before After
Star Herald’s Earring
basic
reinforce -Max HP +10,000 -Max SP + 1,000 -PEN +10 -IMM +5 -Max HP + 15,000-Max SP + 1,500 -PEN +15 -IMM +15
Star Watcher’s Necklace
basic -All damage reduction 10% -All damage reduction 12%
reinforce -Max HP +10,000 -Max SP + 1,000 -PEN +20 -Max HP + 15,000-Max SP +1,500

-PEN +25

Star Guardian’s Belt
basic -Defense +25 -Defense + 29
reinforce -Max HP +10,000 -Max SP + 1,000 -IMM +15 -Max HP +12,000 -Max SP +1,500 -IMM +25
Star Judge’s Gloves
basic -Defense +24 -Max HP +3,000 -Defense + 29 -Accuracy +10 -Max HP +5,000
reinforce -Max HP +7,000 -Max SP +500 -PEN +15 -Max HP +12,000 -Max SP +1,500 -IMM +25
Star Pioneer’s Boots
basic -Defense +24 -Max HP +3,000 -Defense + 29 -Max HP +5,000
reinforce -Max HP +7,000 -IMM +15 -Skill Damage -10% -Max HP +12,000 -IMM + 25 – Skill Damage -15%

 

• ปรับปรุง Skill ในบางตัวละครดังนี้
Hildegard
Buff Before After
[Crushed Armor] •[Crushed Armor] At LV. 3
Cancels buff when using skill
•[Dried Armor] Duration 30 seconds
•[Crushed Armor] At LV. 3
Maintain buff when using skill
•[Crushed Armor] LV. 3 limited duration of 10 seconds,
Cannot update duration

 

Sage sharon
Buff Before After
[Rampant] •[Rampant] Abnormal state resistance per LV. -10,
-10% per PC movement speed LV.
•[Rampant] up to 3 LV.s
•[Rampant] Abnormal state resistance per LV. -3,
-3% per PC movement speed LV.
•[Rampant] Up to 10 LV.s
Buff Before After
<Rampant Redundant> [Rampant] buff deleted [Rampant] Buff 3 LV. decrease

 

[Melly Diction] Scarlet
Stance/Skill/Effect Before After
[Saintquis’ madness] Attack Rate +1, Attack +50%,
Penetration +2 per LV.
Attack Rate +1, Attack +50%,
Penetration +2 per LV.,
Basic Attack Damage +20% per LV.

 

[Surgery] Tom
Stance/Skill/Effect Before After
<ANE> Nullify the enemy’s normal/skill attack enhancement effect, apply reaction The enemy’s normal/skill attack enhancement effect is negated,
Reaction applied, Max HP -50%

 

[Ursus] Guardian Nar
Stance/Skill/Effect Before After
<The Descent of Inuit> Nulls the enemy’s normal/skill attack enhancement effect
Max HP reduction
Additional [Health] * 1%, up to 25%
Nulls the enemy’s normal/skill attack enhancement effect
Max HP reduction
Additional [Health] * 2%, up to 50%
[Special effect: beast hunting-human] Additional [HP] Ignore proportional defense additionally (PC): Up to 75 Ignore additional [health] proportional defense
(PC): Up to 100
[Special effect: beast hunting-monster] Caster’s current HP proportional skill attack
Increase (Monster): Up to +600%
Caster’s current HP proportional skill attack
Increase (Monster): Max +1000%

 

[Pancer] Guardian Ania
Stance/Skill/Effect Before After
[Stance: Panther] [Stance basic stats]: Blocking 40 at 25 LV. [Stance basic stats]:
Blocking at LV. 25 25
<Repulsive Arena> Cooldown Time: 12 seconds Cooldown Time: 18 seconds

 

[Goliath] Fenril
Stance/Skill/Effect Before After
<Calbion> Skill ATK 495% at LV. 12 Skill ATK at LV. 12 1,089%

 

[Tronada Cruz] Claude Bode, Idge, Battlesmith Idge
Stance/Skill/Effect Before After
[Broken Weapon]
Claude Bode
Increases skill attack power to enemies in [Broken Weapon] status : Additional [Strength] * 1%,
0.5% applied for PC (modified)
[Broken Armor]
Battle Smith Idge
Increases skill attack power to enemies in [Broken Armor] status : Additional [Strength] * 1%,
0.5% applied for PC (modified)

 

[Cherry Blossoms] Sakura, Sakura Hime
Stance/Skill/Effect Before After
[ Cherry Blossoms] Skill Attack +400% to enemy monsters in the [Cheonbon Cherry] status Skill attack +300%, additional [Strength] * 2% to enemy monsters in the [Cheonbon Cherry] status

 

[Wanted] Bruny, Garcia
Stance/Skill/Effect Before After
[Fatal Wound] Skill attack power when in [Fatal Wound]
+200%~+400%
-Skill attack power 200% + additional [Skill] * 1% when [Fatal Wound] state- Increases general attack power when [Fatal Wound] state (Additional [Skill] * 2%)
[Special effect: bullet acceleration] -When using skill, [Shock Acceleration] increases, no basic effect -When reaching LV. 3, Ignore defense +3%,

Accuracy -50, casting time 75% reduction

 

[Elegance] Lady Rachel, Lead Manager Rachel
Stance/Skill/Effect Before After
[Special Effect: Magic Bullet] [Magic Bullet-Stage 3]
:Additional [intelligence] proportional skill attack power increase
[Magic Bullet-Stage 3]
:Additional [skill] proportional normal/skill attack increase (normal attack increase is 1% of additional [skill], skill attack increase is 3% of additional [skill])

 

[Extreme Furnisher] Cadet Leonel
Stance/Skill/Effect Before After
<My Way!> Casting time reduction effect (3% when above LV. 10, 6% when above LV. 5, 9% when below LV. 5) Casting time reduction effect (15% at LV. 10 or higher, 30% at LV. 5 or higher, 45% at LV. 5 or lower)
<Beom the Ripper> Maximum range 16m, radius 4m, 5 people Maximum range 18m, radius 5.5m, 6 people

 

[Floss] Christina
Stance/Skill/Effect Before After
<Kylum Prondesco> Knockdown on Skill Hit Remove knockdown on skill hit

 

[Whisper] Hermes
Stance/Skill/Effect Before After
[Special Effect: Sniper] Increases attack power against monsters in proportion to the distance to the target (up to +150%) Increases attack power against monsters in proportion to the distance to the target (max. +150% + additional [Skill] per 1m * 0.2% additional damage)

 

[Heavy Stinger] Kess
Stance/Skill/Effect Before After
[Special effect: overheating] Overheating LV. proportional defense% ignore increase Overheating LV. proportional defense% ignore increase, overheating LV. proportional general attack damage increase ([Overheating] LV. * 1%, PC 0.5% applied)

 

[Flame Lower] Charlotte
Stance/Skill/Effect Before After
<Magma Lower> 100% chance to ignore enemy [Flame] and enemy status resistance 70% chance of ignoring enemy [Fire] and enemy status resistance

 

[Maiden of Glacier] Selane
Stance/Skill/Effect Before After
[Stance Basic Attack] 69% higher than before
<Snow Storm> Skill ATK at LV. 12 1,127% LV. 12 skill attack power 2,256%, skill attack power +300% when applying [Cold] [Freezing] [Bingma] [Pain] [Statue]

 

[Aurelupus] Rubiana
Stance/Skill/Effect Before After
Job Skill <Majesty> Max SP +1000, Casting Time -5%, Attack Rate +1 Max SP +1000, Casting Time -5%, Attack Rate +1, proportional to the caster’s [Lightning Penetration], [Intelligence] Increase
[Special Effect: Golden Wolf] Skill Attack +100% to enemies with [Golden Circle Mark] Skill Attack +300% to enemies with [Golden Circle Mark]

 

[Ant Elemental] Warlock
Target skill Before After
Flame strike Damage increases with fewer hitting personnel
Increase up to 3 times
Increases skill attack power when in [Optional Magic]
(1.5% of additional [intelligence])
The fewer the number of hitting members, the higher the skill attack power is up to 3 times.
Increases skill attack power when in [Optional Magic]
(Up to 3 times, 1.5% of the additional [intelligence])
Electric Storm Attacks up to 10 times during the casting time.
Skill Finish Attack when reused during casting
Skill damage applied to each attack
Each attack has a 15% chance to [Shock] the enemy
Damage increases with fewer hitting personnel
Increase up to 3 times
Increases skill attack power when in [Optional Magic]
(1.5% of additional [intelligence])
Up to 10 attacks during the cast time
Skill Finish Attack when reused during casting
Skill attack power applied to each attack
Each attack has a 15% chance to [Shock] the enemy
The fewer the number of hitting members, the higher the skill attack power is up to 3 times.
Increases skill attack power when in [Optional Magic]
(Up to 3 times, 1.5% of the additional [intelligence])
Void Elemental Damage increases with fewer hitting personnel
Increase up to 3 times
100% Chance to Enemies [Panic]
Increases skill attack power when in [Optional Magic]
(1.5% of additional [intelligence])
100% Chance to Enemies [Panic]
The fewer the number of hitting members, the higher the skill attack power is up to 3 times.
Increases skill attack power when in [Optional Magic]
(Up to 3 times, 1.5% of the additional [intelligence])

 

[Dark Lord] Codename T
Skill/Effect Before After
Basic attack range 6 m 10 m
[Mark of Revenge] Maximum stack LV. 100 Maximum stack LV. 50
[The joy of revenge] Maximum stack LV. 100
15 seconds duration on maximum stacking
Maximum stack LV. 50
30 seconds duration on max stack
In case of a normal attack, additional damage is dealt in proportion to the LV. of [Revenge of Joy]
[Dark Stealth] Duration 5 seconds 8 seconds duration
<Death Lane> Casting time 0.6 seconds Casting time 1.2 seconds Instant cast time 1.867 seconds
<Scent of Death> Skill ATK at LV. 12 1,672% Skill Attack at LV. 12 2,173%
<Melting Darkness> Add 2 seconds of [Invincible] buff when using skill
1.7s Cast Time
When using the skill [Invincible] 1 second additional casting time 0.7 seconds

รายละเอียด Version Update 33.35.00 TH

ทีมงาน Granado Espada
ประกาศวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ติดตามความเคลื่อนไหว และข่าวสารอื่นๆ ของเกม GE ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับ

[GE] : Version Update : Altria Episode EP.4 (32.35.25 TH)

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This