Item Code : Granado Espada

รูปแบบการใช้งาน Item Code
1. การ “รับ item Code” คือการนำ Serial Code ที่ได้รับจากกิจกรรม, โปรโมชั่น ฯลฯ มาแปลงเป็น Item Code หลังจากนั้นนำ Item Code ทีได้ไปใช้ในหัวข้อ “ใช้ Item Code”
2. การ “ใช้ Item Code” คือการนำ Item Code มาใช้เพื่อรับไอเทมของรางวัลจากกิจกรรม, โปรโมชั่น ฯลฯ ที่เข้าร่วม
หมายเหตุ: กิจกรรม, โปรโมชั่น ฯลฯ ที่ไม่ได้มีการระบุให้รับ Item Code ก่อน สามารถนำ item Code ที่มีมาใช้งานในหัวข้อ “ใช้ Item Code” ได้เลยค่ะ
กรุณาเลือกรูปแบบการใช้งาน

ใช้ ITEM CODE คลิก!!

Find us on Facebook


Shares
Share This