[GE] เควสหลัก The Symphonia Episode 1

เงื่อนไขในการรับเควส

– ผ่านเควสหลัก Leaer of New Era Final Episode
– ผ่านเควสตัวละคร Marchetti

######################################

เมื่อเข้ามายังเมืองหลักใดก็ตาม จะได้รับข่าวสารเควสอัตโนมัติ

[Noblesse Oblige] ลมที่พัดมา

ให้ไปคุยกับ Leona ที่ปราสาทลูซิเฟอร์ Reception Hall of Oblivion

จากนั้นไปคุยกับแกรนม่า ที่ค่ายทหารอัสทิวร์

เราจะได้เควสให้ไปจัดการ Violent Spinosaurus 100 ตัว ที่แผนที่อัสทิวร์ โซน 4

โดยเมื่อทำลายไข่ Angry Dinosaur Egg มอนสเตอร์ Violent Spinosaurus จะปรากฎตัวออกมา

จบแล้วไปคุยกับแกรนม่า จะได้เควสให้ไปจัดการ Violent Taurus 100 ตัว ที่แผนที่หนองน้ำบาฮามาร์
โดยเมื่อทำลาย ไข่ประหลาด มอนสเตอร์ Violent Taurus จะปรากฎตัวออกมา

ครบแล้วกลับไปคุยกับแกรนม่า แล้วไปคุยกับ Leona ต่อ
จากนั้นไปคุยกับ Marchetti ที่คีลเซ่

จะได้รับเควสใหม่
[Noblesse Oblige] Flying Ship

เขาจะให้เรารวบรวมไอเทมดังนี้
1. ไอดาเนียมบริสุทธิ์ 1000 ชิ้น
2. ควอทส์บริสุทธิ์ 1000 ชิ้น
3. ไอโอเนียมบริสุทธิ์ 1000 ชิ้น
4. ทัลท์บริสุทธิ์ 1000 ชิ้น
5. เอทริทาเนียมบริสุทธิ์ 1000 ชิ้น

เมื่อรวบรวมครบแล้วไปคุย จะได้รับเควสให้หาไอเทมเพิ่ม ได้แก่
1. เหล็กผสม 2500 ชิ้น
2. เหล็กหล่อ 2500 ชิ้น

เมื่อรวบรวมครบแล้วไปคุย จะได้รับเควสให้หาไอเทมเควสเพิ่ม
โดยหาได้จากการจัดการ ออตมาาตรอน ที่หินาฬฺกาชั้นบนสุด(เวลาที่หายไป)
หรือสามารถซื้อ spinel ที่อัสทิวร์ เพื่อนำมาใช้ทำเควสได้เช่นกัน

เมื่อหาไอเทมได้แล้ว กลับมาคุยกับมาร์เซติ จากนั้นไปคุยกับ Kess ที่รัฐบาลกลาง

แล้วกลับไปคุยกับมาร์เซติอีกครั้ง จะได้รับเควสใหม่

[Noblesse Oblige] Black Shadow(1)

ให้ไปยังแผนที่ Armonia, Latina พิกัด C7 จะตัดเข้ามิชชันพูดคุย

ออกมาแล้วไปคุยกับ Pope Ludio II ในโบสถ์อาร์โมเนีย

จะได้รับเควสให้หาไอเทมเควส 100 ชิ้น ในแผนที่ Armonia, Latina
เมื่อหาครบแล้ว กลับมาคุยกับ Pope Ludio II จากนั้นไปสำรวจที่ Armonia, Anilio พิกัด F7 จะได้รับเควสใหม่

[Noblesse Oblige] Gold’s Land, Bedel

ไปยังแผนที่ ทุ่งกว้างใหญ่ Bedel (ผ่านทางพิกัด K6 Armonia, Latina) และสำรวจที่ I5 จะตัดเข้ามิชชั่นต่อสู้

ออกมาแล้วไปคุยกับ npc หัวหน้านักล่า Jason พิกัด C9 จะตัดเข้ามิชชั่นต่อสู้

จากนั้นไปคุยกับ NPC Bedel Vangard สิบโท Sherlock ที่พิกัด D5 จะตัดเข้ามิชชั่นพูดคุย

จากนั้นเข้าไปยังเมือง Bedel และคุยกับ Amy ที่พิกัด D3

จะได้รับเควสใหม่

[Noblesse Oblige] Liberty City Bedel

กลับไปยังทุ่งกว้างใหญ่ Bedel และสำรวจพิกัด D9 จะตัดเข้ามิชชั่นต่อสู้

ผ่านแล้วไปที่พิกัด D5 จะมีบทสทนาพูดคุย จากนั้นไปคุยกับ Amy ในเมือง
จะได้รับเควสให้หา Illier Tag 500 ชิ้น  โดยจะมีโอกาสได้จากมอนสเตอร์ในแผนที่ทุ่งกว้างใหญ่ Bedel
เมื่อหาครบแล้วกลับมาคุยกับ Amy จะได้รับเควสใหม่

[Noblesse Oblige] Bedel’s Conspiracy

ไปสำรวจที่พิกัด H4 จะมีบทสนทนาตัวละคร จากนั้นไปคุยกับ Amy ซึ่งจะมีตัวเลือกและแบ่งเควสออกไป 2 เส้นทาง


*โดยในบทความนี้ ได้เลือกข้อ 1.

ให้ไปยังทุ่งกว้างใหญ่ Bedel และสำรวจพิกัด E7 จะตัดเข้ามิชชั่นต่อสู้

จากนั้นไปคุยกับ หัวหน้านักล่า Jason  ต่อมาคุยกับดร.ทอร์ช

เขาจะให้เรารวบรวมไอเทมมาให้ ได้แก่

1. แผ่นโอไทด์บริสุทธิ์ 20 ชิ้น
2. แผ่นโอไทด์ 1000 ชิ้น

จากนั้น จะต้องรวบรวมไอเทมอีก ได้แก่

1. ไอดาเนียมบริสุทธิ์ 150 ชิ้น
2. ควอทส์บริสุทธิ์ 150 ชิ้น
3. ไอโอเนียมบริสุทธิ์ 150 ชิ้น
4. ทัลท์บริสุทธิ์ 150 ชิ้น
5. เอทริทาเนียมบริสุทธิ์ 150 ชิ้น

จากนั้นกลับไปคุยกับ หัวหน้านักล่า Jason จะตัดเข้ามิชชั่นพูดคุย
จบแล้วจะได้รับเควสใหม่

[Noblesse Oblige] Noble

ให้ไปคุยกับ Amy  จากนั้นไปสำรวจที่พิกัด F3 จะตัดเข้ามิชชั่นต่อสู้

จบแล้วกลับไปคุยกับ Amy จากนั้นคุยกับ Leona ที่อยู่ข้างๆ

จะได้รับเควสใหม่

[Noblesse Oblige] Bedel Recover

ไปคุยกับ Amy จากนั้นไปคุยกับ หัวหน้านักล่า Jason แล้วกลับไปคุยกับ Amy อีกครั้ง
ต่อมาไปคุยกับ Leona จากนั้นไปคุยกับ npc ผู้ดูแลที่ดิน Vertov

จะได้รับเควสให้ไปหาไอเทมเควส Stalactite 500 ชิ้น ที่แผนที่ บาฮามาร์ ถ้ำใต้ดินชั้นที่ 1
ครบแล้วกลับไปคุยกับ ผู้ดูแลที่ดิน Vertov จะได้รับเควสใหม่

[Noblesse Oblige] Clue

ไปคุยกับ Leona  ต่อมาไปคุยกับ Amy แล้วไปคุยกับ Leona อีกครั้ง แล้วกลับมาคุยกับ Amy อีก
เราจะได้รับเควสให้หาไอเทมเควส Broken Black Shadow’s Symbol 10 ชิ้น ที่แผนที่ ทุ่งกว้างใหญ่ Bedel
ครบแล้ว ให้ไปสำรวจพิกัด G6 จะได้รับเควสใหม่

[Noblesse Oblige] Evora and Patrikyon

กลับไปคุยกับ Amy แล้วไปคุยกับ Leona จะได้รับเควสใหม่

[Noblesse Oblige] Ancient Heritage

ไปยังแผนที่ ทุ่งกว้างใหญ่ Bedel สำรวจพิกัด I7 จะตัดเข้ามิชชั่นต่อสู้

จบแล้วไปคุยกับ Leona จากนั้นเราจะได้รับเควสให้หาไอเทมเควสที่แผนที่ ทุ่งกว้างใหญ่ Bedel
เมื่อหาได้แล้ว ไปคุยกับเวโรนีฟ ที่ไวรอน

คุยกับเวโรนีฟอีกครั้ง จากนั้นกลับไปคุยกับ Leona
ต่อมาไปยังแผนที่ ทุ่งกว้างใหญ่ Bedel สำรวจพิกัด I7 จะตัดเข้ามิชชั่นต่อสู้

จบแล้วไปคุยกับ Leona จะได้รับเควสใหม่

[Noblesse Oblige] อาวุธที่มีพลังดวงดาว

ให้ไปคุยกับ Amy จากนั้นไปคุยกับฮาร์มัน ที่เออร์รัค

จะได้รับเควสให้หาไอเทมเควส 5 ชิ้น ที่แผนที่ ทุ่งกว้างใหญ่ Bedel
ครบแล้วกลับไปคุยกับฮาร์มัน จากนั้นกลับไปคุยกับ Leona
จากนั้นให้เราสวมใส่อาวุธเซทดวงดาว ชิ้นใดก็ได้ แล้วไปคุยกับ npc Harpe Valeron

จากนั้นกลับไปคุยกับ Leona แล้วไปคุยกับ Amy จะได้รับเควสใหม่

[Noblesse Oblige] Born again in Fire

ไปคุยกับ Leona จากนั้นคุยกับ Harpe Valeron เขาจะให้เรารวบรวมไอเทม ดังนี้
1. เหล็กผสม 2500 ชิ้น
2. เมตามอโฟซิสสโตน 1000 ชิ้น

ครบแล้ว เขาจะให้เราหาไอเทมเควสเพิ่มเติมอีก โดยหาได้จากมอนสเตอร์ในแผนที่ โอกุลตา ป้อมปราการ
ครบแล้วกลับมาคุยกับเขา จะให้หาไอเทมเควสอีก 1 ชิ้น จากแผนที่ ทุ่งกว้างใหญ่ Bedel
ได้แล้วกลับมาคุยกับเขา จากนั้นต้องรอ 1 วันจึงจะทำเควสต่อได้

คุยกับ Harpe Valeron จะได้รับเควสใหม่

[Noblesse Oblige] Operation : D,L

ไปสำรวจที่ทุ่งกว้างใหญ่ Bedel พิกัด I7 จะตัดเข้ามิชชั่นพูดคุย

จบแล้วกลับไปคุยกับ Amy จากนั้น ไปสำรวจที่ทุ่งกว้างใหญ่ Bedel พิกัด I7 อีกครั้ง จะตัดเข้ามิชชั่นต่อสู้
ผ่านแล้วสำรวจจุดเดิมอีกครั้ง จะตัดเข้ามิชชั่นต่อสู้อีก

ผ่านแล้วจะได้รับเควสใหม่

[Noblesse Oblige] Black Shadow(2)

ให้ไปคุยกับ Monblant Bedel

จากนั้นไปคุยกับ Amy  แล้วไปคุยกับ Leona เป็นอันจบเควส

Find us on Facebook


Shares
Share This