[GE] เควสงานอดิเรกของนาจิป ชาริฟ

ชื่อเควส งานอดิเรกของนาจิป ชาริฟ

ชื่อ NPC นาจิป ชาริฟ

แผนที่เริ่มเควส เมืองรีบอร์โดซ์

เงื่อนไข

– เลเวล 36 ขึ้นไป

– ผ่านเควส การค้าขายต่างถิ่น แล้ว

เนื้อหา : นาจิป ชาริฟให้เราไปหาเบซซิ่งรูบี้ 10 อัน ซึ่งสามารถหาได้จากรูฟัส ฟอกซ์ ใน เตตรา-ทางเดินสีทอง

[GE] เควสงานอดิเรกของนาจิป ชาริฟ

รับเควสจาก NPC คนนี้แหละ

[GE] เควสงานอดิเรกของนาจิป ชาริฟ  [GE] เควสงานอดิเรกของนาจิป ชาริฟ

หน้าตาเจ้ารูฟัส ฟอกซ์ และที่อยู่ของมัน

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This