[GE]: แนะนำตัวละคร Chungha

[GE]: แนะนำตัวละคร Chungha

ตัวละคร Chungha : เลเวลเริ่มต้น 100

อุปกรณ์ที่สวมใส่ได้ : Leather Armor

อาวุธที่ใช้ได้ : ดาบ

[GE]: แนะนำตัวละคร Chungha

บัฟตัวละคร  :  Physical  Penetration LV1

[GE]: แนะนำตัวละคร Chungha

 

สกิลติดตัว :  Goblin Dance

รับพลังของเหล่าก๊อบลินเพื่อเสริมสถานะความเร็วสูง
ระยะเวลาการใช้ 5 นาที

[GE]: แนะนำตัวละคร Chungha

 

สแตนซ์ทั้งหมดที่มี ได้แก่

[GE]: แนะนำตัวละคร Chungha

 

โดยสแตนซ์เฉพาะตัวของ Chungha คือ Hell, Boob  Hell, Slash Hell, Spirit

[GE]: แนะนำตัวละคร Chungha

[GE]: แนะนำตัวละคร Chungha

[GE]: แนะนำตัวละคร Chungha

 

เราลองมาดูรายละเอียดสกิลย่อยของแต่ละสกิลของ สแตนซ์   Hell, Boob กัน

 

1. Hell No.1, Missle

[GE]: แนะนำตัวละคร Chungha

  [GE]: แนะนำตัวละคร Chungha

[GE]: แนะนำตัวละคร Chungha

 

2. Hell No.2, Slash

[GE]: แนะนำตัวละคร Chungha

[GE]: แนะนำตัวละคร Chungha

[GE]: แนะนำตัวละคร Chungha

 

3. Hell No.3, Chain

[GE]: แนะนำตัวละคร Chungha

[GE]: แนะนำตัวละคร Chungha

[GE]: แนะนำตัวละคร Chungha

 

ต่อมาสกิลย่อยของ สแตนซ์  Hell, Slash
เงื่อนไข : เมื่อใช้สกิล  Hell No.1, Missle จาก สแตนซ์ Hell, Boob จะสามารถใช้  สแตนซ์  Hell, Slash


และจะได้รับบัฟ Hell [ Level 1 ]

[GE]: แนะนำตัวละคร Chungha
เมื่อมีการใช้สกิล ของ สแตนซ์  Hell, Slash แต่ละครั้ง แต่ไม่เกิน 5 ครั้งจะได้รับบัพที่ Hell [ level  4 ]
(เปลี่ยนแมพบัพ Hell จะหาย)

[GE]: แนะนำตัวละคร Chungha

 

1. Hell No.2, Blade

[GE]: แนะนำตัวละคร Chungha

[GE]: แนะนำตัวละคร Chungha

[GE]: แนะนำตัวละคร Chungha

 

2. Hell No.3, Blood

[GE]: แนะนำตัวละคร Chungha

[GE]: แนะนำตัวละคร Chungha

[GE]: แนะนำตัวละคร Chungha


3. Hell No.4, Last

[GE]: แนะนำตัวละคร Chungha

[GE]: แนะนำตัวละคร Chungha

[GE]: แนะนำตัวละคร Chungha

 


4. Hell No.5, Dragon Slash

[GE]: แนะนำตัวละคร Chungha
[GE]: แนะนำตัวละคร Chungha
[GE]: แนะนำตัวละคร Chungha

 

ต่อมาสกิลย่อยของ สแตนซ์  Hell, Spirit
เงื่อนไข : เมื่อเข้าสู่ สแตนซ์  Hell, Slash และมีการใช้สกิลแต่ละครั้งจะเพิ่มค่า เลเวลบัฟ Hell  จนถึง Level 5 ถึงจะสามารถใช้ สแตนซ์ Hell, Spirit ได้
และจะได้รับบัฟ  B.Ghost Lv 3  (มีระยะการใช้งาน สแตนซ์ Hell, Spirit  1 นาที 30 วินาที)

 [GE]: แนะนำตัวละคร Chungha

 

1. Hell No.2, Evill

[GE]: แนะนำตัวละคร Chungha

[GE]: แนะนำตัวละคร Chungha

[GE]: แนะนำตัวละคร Chungha

2. Hell No.3, Fake

[GE]: แนะนำตัวละคร Chungha

[GE]: แนะนำตัวละคร Chungha

[GE]: แนะนำตัวละคร Chungha

3. Hell No.4, Moon Slash

[GE]: แนะนำตัวละคร Chungha

[GE]: แนะนำตัวละคร Chungha

[GE]: แนะนำตัวละคร Chungha


4. Hell No.5, Devil

[GE]: แนะนำตัวละคร Chungha

[GE]: แนะนำตัวละคร Chungha

[GE]: แนะนำตัวละคร Chungha

 

ทีมงาน Granado Espada
ติดตามความเคลื่อนไหว และข่าวสารอื่นๆ ของเกม GE ได้ตามช่องทางนี้ค่ะ

[GE]: แนะนำตัวละคร Chungha

 

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This