[GE] แนะนำตัวละคร Rare NPC “Divine Hammer Bryan”

ตัวละคร Divine Hammer Bryan : เลเวลเริ่มต้น 100

อุปกรณ์ที่สวมใส่ได้ : เกราะกลาง,เกราะหนัก(ไฟเตอร์)

บัฟตัวละคร : STR Lv.1 (Str+2)

สแตนซ์ทั้งหมดที่มี ได้แก่

โดยสแตนซ์เฉพาะตัวของเธอคือ Wild Hammer[สนับมือ 2 ข้าง]

โจมตีปกติ 2 ครั้ง สูงสุด 4 เป้าหมาย

ที่สแตนซ์เลเวล 25 จะบวกโบนัสดังนี้

*สแตนซ์ Wild Hammer มีค่าความเร็วโจมตีสูงสุดที่ 20

ทีนี้เรามาดูสกิลแต่ละอันกัน

1. Fierce Blow – ศัตรู 6 ตัว ภายในระยะ [Soft Armor 100% , Light Armor 100% , Heavy Armor 100%]

เลเวล 1 : พลังโจมตี 495% ไม่คิดพลังป้องกันศัตรู 60 มีโอกาส 100% ที่ศัตรูจะติดสถานะ[Stun]

เลเวล 10 : พลังโจมตี 900% ไม่คิดพลังป้องกันศัตรู 60 มีโอกาส 100% ที่ศัตรูจะติดสถานะ[Stun]

เลเวล 11 : พลังโจมตี 945% ไม่คิดพลังป้องกันศัตรู 60 มีโอกาส 100% ที่ศัตรูจะติดสถานะ[Stun]

เลเวล 12 : พลังโจมตี 990% ไม่คิดพลังป้องกันศัตรู 60 มีโอกาส 100% ที่ศัตรูจะติดสถานะ[Stun]

2. Upper Swing – ศัตรูที่อยู่ในระยะ 1 ตัว [Soft Armor 80% , Light Armor 100% , Heavy Armor 120%]

เลเวล 1 : พลังโจมตี 438% ไม่คิดพลังป้องกันศัตรู 70 ,ไม่คิดบล็อค ,ไม่คิดพลังป้องกันของโล่ 1/2 ,มีโอกาส 80% ที่ศัตรูจะติดสถานะ[Armor Crash]

เลเวล 10 : พลังโจมตี 798% ไม่คิดพลังป้องกันศัตรู 70 ,ไม่คิดบล็อค ,ไม่คิดพลังป้องกันของโล่ 1/2 ,มีโอกาส 80% ที่ศัตรูจะติดสถานะ[Armor Crash]

เลเวล 11 : พลังโจมตี 837% ไม่คิดพลังป้องกันศัตรู 70 ,ไม่คิดบล็อค ,ไม่คิดพลังป้องกันของโล่ 1/2 ,มีโอกาส 80% ที่ศัตรูจะติดสถานะ[Armor Crash]

เลเวล 12 : พลังโจมตี 877% ไม่คิดพลังป้องกันศัตรู 70 ,ไม่คิดบล็อค ,ไม่คิดพลังป้องกันของโล่ 1/2 ,มีโอกาส 80% ที่ศัตรูจะติดสถานะ[Armor Crash]

3. Seismic Wave – ศัตรูสูงสุด 12 ตัว ในระยะด้านหน้า 15m กว้าง 10m [Soft Armor 80% , Light Armor 80% , Heavy Armor 110%]

เลเวล 1 : พลังโจมตี 1140% ไม่คิดพลังป้องกันศัตรู 55 ปล่อยสกิลเมื่อกดใช้อีกครั้งในระหว่างร่าย ความเสียหาย,ระยะกระเด็น,เวลาน็อคดาวน์เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการร่าย

เลเวล 10 : พลังโจมตี 2074% ไม่คิดพลังป้องกันศัตรู 55 ปล่อยสกิลเมื่อกดใช้อีกครั้งในระหว่างร่าย ความเสียหาย,ระยะกระเด็น,เวลาน็อคดาวน์เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการร่าย

เลเวล 11 : พลังโจมตี 2177% ไม่คิดพลังป้องกันศัตรู 55 ปล่อยสกิลเมื่อกดใช้อีกครั้งในระหว่างร่าย ความเสียหาย,ระยะกระเด็น,เวลาน็อคดาวน์เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการร่าย

เลเวล 12 : พลังโจมตี 2281% ไม่คิดพลังป้องกันศัตรู 55 ปล่อยสกิลเมื่อกดใช้อีกครั้งในระหว่างร่าย ความเสียหาย,ระยะกระเด็น,เวลาน็อคดาวน์เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการร่าย

*สกิลนี้มีความพิเศษ เพราะในระหว่างที่กำลังร่าย เราสามารถกดปุ่มสกิลอีกครั้ง เพื่อให้สกิลทำงานได้เลย

4. Pulverize – ศัตรูสูงสุด 9 คน ระยะรอบตัว 6m [Soft Armor 75% , Light Armor 80% , Heavy Armor 120%]

เลเวล 1 : พลังโจมตี 1234% ไม่คิดพลังป้องกันศัตรู 60 ปล่อยสกิลเมื่อกดใช้อีกครั้งในระหว่างร่าย ความเสียหาย,ระยะกระเด็น,เวลาน็อคดาวน์เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการร่าย

เลเวล 10 : พลังโจมตี 2244% ไม่คิดพลังป้องกันศัตรู 60 ปล่อยสกิลเมื่อกดใช้อีกครั้งในระหว่างร่าย ความเสียหาย,ระยะกระเด็น,เวลาน็อคดาวน์เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการร่าย

เลเวล 11 : พลังโจมตี 2356% ไม่คิดพลังป้องกันศัตรู 60 ปล่อยสกิลเมื่อกดใช้อีกครั้งในระหว่างร่าย ความเสียหาย,ระยะกระเด็น,เวลาน็อคดาวน์เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการร่าย

เลเวล 12 : พลังโจมตี 2468% ไม่คิดพลังป้องกันศัตรู 60 ปล่อยสกิลเมื่อกดใช้อีกครั้งในระหว่างร่าย ความเสียหาย,ระยะกระเด็น,เวลาน็อคดาวน์เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการร่าย

*เช่นเดียวกับสกิล Seismic Wave โดยในระหว่างที่กำลังร่าย เราสามารถกดปุ่มสกิลอีกครั้ง เพื่อให้สกิลทำงานได้เลย

5. Rampage – ศัตรูในระยะประชิด 1 คน[Soft Armor 80% , Light Armor 80% , Heavy Armor 125%]

เลเวล 1 : พลังโจมตี 1542% ไม่คิดพลังป้องกันศัตรู 75 ,ไม่คิดบล็อค ,ไม่คิดพลังป้องกันของโล่ 1/2

เลเวล 10 : พลังโจมตี 2804% ไม่คิดพลังป้องกันศัตรู 75 ,ไม่คิดบล็อค ,ไม่คิดพลังป้องกันของโล่ 1/2

เลเวล 11 : พลังโจมตี 2944% ไม่คิดพลังป้องกันศัตรู 75 ,ไม่คิดบล็อค ,ไม่คิดพลังป้องกันของโล่ 1/2

เลเวล 12 : พลังโจมตี 3084% ไม่คิดพลังป้องกันศัตรู 75 ,ไม่คิดบล็อค ,ไม่คิดพลังป้องกันของโล่ 1/2

สกิลติดตัว : Metallurgy

เมื่อกดใช้จะเพิ่มสถานะดังนี้ (ระยะเวลาไม่จำกัด)

เพิ่มพลังโจมตี 10% ของพลังป้องกัน
ทะลุทะลวงกายภาพเพิ่มขึ้น 2% ของพลังป้องกัน
บล็อคเพิ่มขึ้น 5% ของพลังป้องกัน
ระดับโจมตี +1

โดยจะคำนวณจากพลังป้องกันที่มาจากอุปกรณ์สวมใส่และบัฟตระกูลเท่านั้น

ทั้งนี้เพื่อนๆสามารถชมอนิเมชั่นสกิลได้จากลิ้งด้านล่าง

เครดิต : Mizuaki Hime

IFrame

Find us on Facebook


Shares
Share This