[GE] แนะนำตัวละคร Rare NPC “Cadet Leonele”

ตัวละคร Cadet Leonele : เลเวลเริ่มต้น 100

[GE] แนะนำตัวละคร Rare NPC "Cadet Leonele"

อุปกรณ์ที่สวมใส่ได้ : ชุดโคท(มัสเก็ตเทียร์)

บัฟตัวละคร : Critical Damage Lv.2 (Critical Damage+10%)

[GE] แนะนำตัวละคร Rare NPC "Cadet Leonele"

สแตนซ์ทั้งหมดที่มี ได้แก่

[GE] แนะนำตัวละคร Rare NPC "Cadet Leonele"

โดยสแตนซ์เฉพาะตัวของเขาคือ Extreme Punisher[ปืนพก + ปืนยาว]

[GE] แนะนำตัวละคร Rare NPC "Cadet Leonele"

โจมตีปกติ 3 ครั้ง 1 เป้าหมาย

ที่สแตนซ์เลเวล 25 จะบวกโบนัสดังนี้

[GE] แนะนำตัวละคร Rare NPC "Cadet Leonele"

*สแตนซ์ Extreme Punisher มีค่าความเร็วโจมตีสูงสุดที่ 13

ทีนี้เรามาดูสกิลแต่ละอันกัน

1. Black Over Range Shot- ศัตรู 1 ตัว ภายในระยะ 25m [Soft Armor 130% , Light Armor 130% , Heavy Armor 100%]

[GE] แนะนำตัวละคร Rare NPC "Cadet Leonele"

เลเวล 1 : พลังโจมตี 649% ไม่คิดพลังป้องกันศัตรู 15 มีโอกาส 100% ที่ศัตรูจะติดสถานะ[โคม่า]

เลเวล 10 : พลังโจมตี 1180% ไม่คิดพลังป้องกันศัตรู 15 มีโอกาส 100% ที่ศัตรูจะติดสถานะ[โคม่า]

เลเวล 11 : พลังโจมตี 1239% ไม่คิดพลังป้องกันศัตรู 15 มีโอกาส 100% ที่ศัตรูจะติดสถานะ[โคม่า]

เลเวล 12 : พลังโจมตี 1298% ไม่คิดพลังป้องกันศัตรู 15 มีโอกาส 100% ที่ศัตรูจะติดสถานะ[โคม่า]

2. Imagination Reload – ศัตรูสูงสุด 3 ตัว ระยะ 15m รัศมี 4m [Soft Armor 120% , Light Armor 130% , Heavy Armor 100%]

[GE] แนะนำตัวละคร Rare NPC "Cadet Leonele"

เลเวล 1 : พลังโจมตี 473% ไม่คิดพลังป้องกันศัตรู 10 มีโอกาส 30% ที่ศัตรูจะติดสถานะ[หวาดกลัว]

เลเวล 10 : พลังโจมตี 860% ไม่คิดพลังป้องกันศัตรู 10 มีโอกาส 30% ที่ศัตรูจะติดสถานะ[หวาดกลัว]

เลเวล 11 : พลังโจมตี 903% ไม่คิดพลังป้องกันศัตรู 10 มีโอกาส 30% ที่ศัตรูจะติดสถานะ[หวาดกลัว]

เลเวล 12 : พลังโจมตี 946% ไม่คิดพลังป้องกันศัตรู 10 มีโอกาส 30% ที่ศัตรูจะติดสถานะ[หวาดกลัว]

3. Gun Slash – ศัตรูสูงสุด 7 ตัว ในระยะด้านหน้า 13m กว้าง 6m [Soft Armor 125% , Light Armor 135% , Heavy Armor 100%]

[GE] แนะนำตัวละคร Rare NPC "Cadet Leonele"

เลเวล 1 : พลังโจมตี 660% ไม่คิดพลังป้องกันศัตรู 30

เลเวล 10 : พลังโจมตี 1200% ไม่คิดพลังป้องกันศัตรู 30

เลเวล 11 : พลังโจมตี 1260% ไม่คิดพลังป้องกันศัตรู 30

เลเวล 12 : พลังโจมตี 1320% ไม่คิดพลังป้องกันศัตรู 30

4. Shooting Spree – ศัตรูสูงสุด 7 คน ระยะรอบตัว 10m [Soft Armor 130% , Light Armor 135% , Heavy Armor 100%]

[GE] แนะนำตัวละคร Rare NPC "Cadet Leonele"

เลเวล 1 : พลังโจมตี 671% ไม่คิดพลังป้องกันศัตรู 35

เลเวล 10 : พลังโจมตี 1220% ไม่คิดพลังป้องกันศัตรู 35

เลเวล 11 : พลังโจมตี 1281% ไม่คิดพลังป้องกันศัตรู 35

เลเวล 12 : พลังโจมตี 1342% ไม่คิดพลังป้องกันศัตรู 35

5. Bomb the Ripper – ศัตรูสูงสุด 9 คน ระยะ 12m รัศมี 8m [Soft Armor 130% , Light Armor 140% , Heavy Armor 100%]

[GE] แนะนำตัวละคร Rare NPC "Cadet Leonele"

เลเวล 1 : พลังโจมตี 693% ไม่คิดพลังป้องกันศัตรู 50

เลเวล 10 : พลังโจมตี 1260% ไม่คิดพลังป้องกันศัตรู 50

เลเวล 11 : พลังโจมตี 1323% ไม่คิดพลังป้องกันศัตรู 50

เลเวล 12 : พลังโจมตี 1386% ไม่คิดพลังป้องกันศัตรู 50

สกิลติดตัว : My Way!

[GE] แนะนำตัวละคร Rare NPC "Cadet Leonele"

เมื่อกดใช้จะได้รับบัฟ [My Way] เริ่มต้นที่เลเวล 20 โดยเลเวลของบัฟจะลดลง 1 ทุกๆ 10 วินาที หรือหากมีการใช้สกิลใดๆ เลเวลของบัฟก็จะลดลง 1 เช่นกัน โดยบัฟ [My Way] แต่ละเลเวล ให้ผลดังนี้

[My Way]LV.20 ความแรงสกิล+12% ,ทะลุทะลวง+0 ,ไม่คิดDef 0% ,ความเร็วในการร่ายลดลง 0%  ,ระดับโจมตี +1

[My Way]LV.19 ความแรงสกิล+14% ,ทะลุทะลวง+0 ,ไม่คิดDef 0% ,ความเร็วในการร่ายลดลง 0%  ,ระดับโจมตี +1

[My Way]LV.18 ความแรงสกิล+16% ,ทะลุทะลวง+0 ,ไม่คิดDef 0% ,ความเร็วในการร่ายลดลง 0%  ,ระดับโจมตี +1

[My Way]LV.17 ความแรงสกิล+18% ,ทะลุทะลวง+0 ,ไม่คิดDef 0% ,ความเร็วในการร่ายลดลง 0%  ,ระดับโจมตี +1

[My Way]LV.16 ความแรงสกิล+20% ,ทะลุทะลวง+0 ,ไม่คิดDef 0% ,ความเร็วในการร่ายลดลง 0%  ,ระดับโจมตี +1

[My Way]LV.15 ความแรงสกิล+22% ,ทะลุทะลวง+0 ,ไม่คิดDef 0% ,ความเร็วในการร่ายลดลง 0%  ,ระดับโจมตี +1

[My Way]LV.14 ความแรงสกิล+24% ,ทะลุทะลวง+3 ,ไม่คิดDef 3% ,ความเร็วในการร่ายลดลง 3%  ,ระดับโจมตี +1

[My Way]LV.13 ความแรงสกิล+26% ,ทะลุทะลวง+3 ,ไม่คิดDef 3% ,ความเร็วในการร่ายลดลง 3%  ,ระดับโจมตี +1

[My Way]LV.12 ความแรงสกิล+28% ,ทะลุทะลวง+3 ,ไม่คิดDef 3% ,ความเร็วในการร่ายลดลง 3%  ,ระดับโจมตี +1

[My Way]LV.11 ความแรงสกิล+30% ,ทะลุทะลวง+3 ,ไม่คิดDef 3% ,ความเร็วในการร่ายลดลง 3%  ,ระดับโจมตี +1

[My Way]LV.10 ความแรงสกิล+32% ,ทะลุทะลวง+3 ,ไม่คิดDef 3% ,ความเร็วในการร่ายลดลง 3%  ,ระดับโจมตี +1

[My Way]LV.9 ความแรงสกิล+34% ,ทะลุทะลวง+6 ,ไม่คิดDef 6% ,ความเร็วในการร่ายลดลง 6%  ,ระดับโจมตี +1

[My Way]LV.8 ความแรงสกิล+36% ,ทะลุทะลวง+6 ,ไม่คิดDef 6% ,ความเร็วในการร่ายลดลง 6%  ,ระดับโจมตี +1

[My Way]LV.7 ความแรงสกิล+38% ,ทะลุทะลวง+6 ,ไม่คิดDef 6% ,ความเร็วในการร่ายลดลง 6%  ,ระดับโจมตี +1

[My Way]LV.6 ความแรงสกิล+40% ,ทะลุทะลวง+6 ,ไม่คิดDef 6% ,ความเร็วในการร่ายลดลง 6%  ,ระดับโจมตี +1

[My Way]LV.5 ความแรงสกิล+42% ,ทะลุทะลวง+6 ,ไม่คิดDef 6% ,ความเร็วในการร่ายลดลง 6%  ,ระดับโจมตี +1

[My Way]LV.4 ความแรงสกิล+44% ,ทะลุทะลวง+9 ,ไม่คิดDef 9% ,ความเร็วในการร่ายลดลง 9%  ,ระดับโจมตี +1

[My Way]LV.3 ความแรงสกิล+46% ,ทะลุทะลวง+9 ,ไม่คิดDef 9% ,ความเร็วในการร่ายลดลง 9%  ,ระดับโจมตี +1

[My Way]LV.2 ความแรงสกิล+48% ,ทะลุทะลวง+9 ,ไม่คิดDef 9% ,ความเร็วในการร่ายลดลง 9%  ,ระดับโจมตี +1

[My Way]LV.1 ความแรงสกิล+50% ,ทะลุทะลวง+9 ,ไม่คิดDef 9% ,ความเร็วในการร่ายลดลง 9%  ,ระดับโจมตี +1

ทั้งนี้เพื่อนๆสามารถชมอนิเมชั่นสกิลได้จากลิ้งด้านล่าง

เครดิต : fatsnake

[GE] แนะนำตัวละคร Rare NPC "Cadet Leonele"

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This