[GE] เควสนักสำรวจแห่งทัปกัล ตอนที่ 2

ชื่อเควส นักสำรวจแห่งทัปกัล ตอนที่ 2

ชื่อ NPC นักสำรวจแห่งทัปกัล

แผนที่เริ่มเควส อัลเบอร์ทัล

เงื่อนไข

ผ่านเควสท์นักสำรวจแห่งทัปกัล ตอนที่ 1

นักสำรวจแห่งทัปกัล ตอนที่ 2 [Imago Investigation]

           เมื่อเราส่งเควสท์ในตอนที่ 1 เรียบร้อยแล้ว  จะมีเควสท์ใหม่ที่ต่อเนื่องกันเข้ามาแทนที่เควสท์แรกที่ทำเสร็จไปในตำแหน่งบนสุดใน 4 ตัวเลือก “สำรวจอิมาโก” ดังภาพ

[GE] เควสนักสำรวจแห่งทัปกัล ตอนที่ 2

คุยกับ อนุสรณ์นักสำรวจแห่งทัปกัลแล้วไปที่ หุบเขาแห่งความสิ้นหวัง (Lv. 104~105) และหา หนังของอิมาโก 50 ชิ้น, ขาของอิมาโก 50 ชิ้น, เศษหินของอิมาโก 50 ชิ้น

[GE] เควสนักสำรวจแห่งทัปกัล ตอนที่ 2   

  [GE] เควสนักสำรวจแห่งทัปกัล ตอนที่ 2

เมื่อเก็บได้ครบตามจำนวนที่กำหนด อย่างละ 50 ชิ้น ให้นำกลับไปส่งที่ NPC ตัวที่เรารับเควสท์ จะได้รับของรางวัลเป็น “กุญแจเหมือง”

[ค้นพบโดยตระกูล EsZaintS และตระกูล L๐ก๐ฮ๐ แห่ง Draco]

[ภาพประกอปโดยตระกูล EsZaintS และตระกูล L๐ก๐ฮ๐]

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This