[GE]แนะนำตัวละคร Rare “KISS FLUKE”

แนะนำตัวละคร  Rare “KISS FLUKE”
ตัวละคร KISS : เลเวลเริ่มต้น 100
[GE]แนะนำตัวละคร Rare "KISS FLUKE"
อุปกรณ์ที่สวมใส่ได้ : โคท/โรป
บัฟตัวละคร : Monster ATK Lv.1 [ATK เกี่ยวกับมอนเตอร์เพิ่มขึ้น 5%]
[GE]แนะนำตัวละคร Rare "KISS FLUKE"
สแตนซ์ทั้งหมดที่มี ได้แก่
[GE]แนะนำตัวละคร Rare "KISS FLUKE"
โดยสแตนซ์เฉพาะตัวคือ Electrica Billar (กำไลสายฟ้า)
[GE]แนะนำตัวละคร Rare "KISS FLUKE"

โจมตีปกติ 1 ครั้ง สูงสุด 1 เป้าหมาย ที่สแตนซ์เลเวล 25 จะบวกโบนัสดังนี้
[GE]แนะนำตัวละคร Rare "KISS FLUKE"
ความเร็วโจมตีสูงสุดอยู่ที่ 40
ทีนี้เรามาดูสกิลแต่ละอย่างกัน

1.Revolucion ศัตรูสูงสุด 7 คนในระยะ 8M [Soft Armor 60%, Light Armor 120% ,Heavy Armor 140%]
[GE]แนะนำตัวละคร Rare "KISS FLUKE"
เลเวล1: พลังโจมตี 759% , มีโอกาสติด Shock 50%
เลเวล10: พลังโจมตี 1380% , มีโอกาสติด Shock 75%
เลเวล11: พลังโจมตี 1449% , มีโอกาสติด Shock 75%
เลเวล11: พลังโจมตี 1518% , มีโอกาสติด Shock 75%

ตัวอย่าง Shock
[GE]แนะนำตัวละคร Rare "KISS FLUKE"


2.Buen Tiro ระยะ 18m x 7m โจมตีสูงสุด 7 เป้าหมาย [Soft Armor 140%, Light Armor 75% ,Heavy Armor 75%]
[GE]แนะนำตัวละคร Rare "KISS FLUKE"
มีโอกาสเกิด [Electrical Field] 50%, ยกเลิกการร่ายสกิลโดยการกดสกิลอีกครั้ง
ทำให้ศัตรูล้ม ระยะเวลาที่ล้มและพลังโจมตี ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการร่ายสกิล
เลเวล1: พลังโจมตี 847%
เลเวล10: พลังโจมตี 1540%
เลเวล11: พลังโจมตี 1617%
เลเวล11: พลังโจมตี 1694%

ตัวอย่าง Electrical Field
[GE]แนะนำตัวละคร Rare "KISS FLUKE"

3.Reflexion ระยะสี่ทิศทาง รัศมี6M สูงสุด 7 คน  [Soft Armor 70%, Light Armor 130% ,Heavy Armor 130%]
[GE]แนะนำตัวละคร Rare "KISS FLUKE"
ยิ่งศัตรูน้อยจะเพิ่มความเสียหาย เพิ่มขึ้นสูงสุด 3 ครั้ง
เลเวล1  : พลังโจมตี 957%
เลเวล10  : พลังโจมตี 1740%
เลเวล11  : พลังโจมตี 1827%
เลเวล12  : พลังโจมตี 1914%

4. Electriko  ระยะ14M รัศมี8M ศัตรู12เป้าหมาย [Soft Armor 70%, Light Armor 130% ,Heavy Armor 130%]
[GE]แนะนำตัวละคร Rare "KISS FLUKE"
โจมตีสูงสุด6ครั้งระหว่างร่าย,ยกเลิกการร่ายสกิลโดยการกดสกิลอีกครั้ง,ทุกการโจมตีจะเป็นการโจมตีแบบใช้สกิล
ศัตรูที่อยู่ตรงกลางจะล้มลง,ยิ่งศัตรูน้อยจะเพิ่มความเสียหาย เพิ่มขึ้นสูงสุด 3 ครั้ง
เลเวล1  : พลังโจมตี 737%
เลเวล10  : พลังโจมตี 1340%
เลเวล11  : พลังโจมตี 1407%
เลเวล11  : พลังโจมตี 1474%

5. Las luces  ระยะ16M รัศมี12M สูงสุด 10 เป้าหมาย [Soft Armor 130%, Light Armor 60% ,Heavy Armor 150%]
[GE]แนะนำตัวละคร Rare "KISS FLUKE"
ยิ่งศัตรูน้อยจะเพิ่มความเสียหาย เพิ่มขึ้นสูงสุด 3 ครั้ง
เลเวล1  : พลังโจมตี 1397%
เลเวล10  : พลังโจมตี 2540%
เลเวล11  : พลังโจมตี 2667%
เลเวล12  : พลังโจมตี 2794%

6. Imaginaly point  [Soft Armor 100%, Light Armor 100% ,Heavy Armor 100%]
สกิลติดตัวใช้กับตัวเอง
[GE]แนะนำตัวละคร Rare "KISS FLUKE"
[Lighting Boost]เพิ่มได้สูงสุดถึงเลเวล50, ATK Rate+1, ATK+1% เพิ่มขึ้นแต่ละระดับเลเวล
ทุกสองระดับ Lighting PEN+1 , เมื่อบัพถึงเลเวล50 จะเพิ่ม ATK Rate+1
ทุกการโจมตีสกิลที่สำเร็จจะเพิ่มเลเวล+1


เลเวล10
[GE]แนะนำตัวละคร Rare "KISS FLUKE"
เลเวล20
[GE]แนะนำตัวละคร Rare "KISS FLUKE"
เลเวล30
[GE]แนะนำตัวละคร Rare "KISS FLUKE"
เลเวล40
[GE]แนะนำตัวละคร Rare "KISS FLUKE"
เลเวล50
[GE]แนะนำตัวละคร Rare "KISS FLUKE"

สามารถชมอนิเมชั่นสกิลทั้งหมดได้จากคลิปด้านล่าง Credit:Fatsnake

Find us on Facebook

ge
ge

Shares
Share This