Category: Character

img

[GE]: แนะนำตัวละคร Fenrir

author image by thas405 | Character Game Guide | 0 Comments | 19 Oct 2020

ตัวละคร Fenrir : เลเวลเริ่มต้น 100 ข้อมูลตัวละคร >>Click<< อุปกรณ์ที่สวมใส่ได้ : เลเธอร์อาร์เมอร์ / เกราะโลหะ อาวุธที่ใช้ได้ :  กระบอง บัฟตัวละคร  : Def Lv2  [ Def +6 ]   สกิลติดตัว :  Defect ดึงพลังขึ้นมาและปล่อยออกไปเพื่อให้ศัตรูรอบๆกระเด็นออกไป เลเวลของ Defect จะเพิ่มขึ้นตามจำนวนศัตรูที่ถูกพลังปล่อยเข้าเป้า สแตนซ์ทั้งหมดที่มี ได้แก่   โดยสแตนซ์เฉพาะตัวของ Fenrir คือ Goliath   เราลองมาดูรายละเอียดแต่ละสกิลของ สแตนซ์   Goliath…

Read more
img

[GE]: แนะนำตัวละคร Violet

author image by thas405 | Character Game Guide | 0 Comments | 19 Oct 2020

ตัวละคร Violet : เลเวลเริ่มต้น 100 ข้อมูลตัวละคร >>Click<< อุปกรณ์ที่สวมใส่ได้ : เลเธอร์อาร์เมอร์ / เกราะโลหะ อาวุธที่ใช้ได้ :  กระบอง บัฟตัวละคร  : STR Lv2  [ STR stat +4 ]   สกิลติดตัว :  Mable Spit ร่ายเสริมแรงอาวุธและชุดเกราะของพันธมิตรอย่างรวดเร็ว ทำให้ ATK และ DEF เพิ่มขึ้น สแตนซ์ทั้งหมดที่มี ได้แก่   โดยสแตนซ์เฉพาะตัวของ Violet คือ Matilleo…

Read more
img

[GE]: แนะนำตัวละคร Guardian Nar

author image by thas405 | Character Game Guide | 0 Comments | 31 Aug 2020

ตัวละคร Guardian Nar : เลเวลเริ่มต้น 100 อุปกรณ์ที่สวมใส่ได้ : เลเธอร์อาร์เมอร์ / เกราะโลหะ อาวุธที่ใช้ได้ :  เครสเซนท์ บัฟตัวละคร  : HP Lv2  [ HP stat +4 ]   สกิลติดตัว :  Grizz Roar ตะโกนโดยแฝงพลังของ Ursus ทำให้ตัวเองดีขึ้น สแตนซ์ทั้งหมดที่มี ได้แก่   โดยสแตนซ์เฉพาะตัวของ Guardian ์Nar คือ Ursus   เราลองมาดูรายละเอียดแต่ละสกิลของ…

Read more
img

[GE]: แนะนำตัวละคร Guardian ANIA

author image by thas405 | Character Game Guide | 0 Comments | 14 Aug 2020

ตัวละคร Guardian Ania : เลเวลเริ่มต้น 100 อุปกรณ์ที่สวมใส่ได้ : Leather Armor อาวุธที่ใช้ได้ :  ทอนฟา บัฟตัวละคร  : AGI Lv2   สกิลติดตัว :  Ancient Beast ทำให้ความสามารถทางร่างกายและจิตใจหลอมรวมกับธรรมชาติและกลายเป็นสัตว์ป่า   สแตนซ์ทั้งหมดที่มี ได้แก่   โดยสแตนซ์เฉพาะตัวของ GuardianAnia คือ Panther   เราลองมาดูรายละเอียดแต่ละสกิลของ สแตนซ์   Panther กัน   1. Pantera 2….

Read more
img

[GE]: แนะนำตัวละคร Christina

author image by thas405 | Character Game Guide | 0 Comments | 06 Jul 2020

ตัวละคร CHristina : เลเวลเริ่มต้น 100 อุปกรณ์ที่สวมใส่ได้ : Leather Armor อาวุธที่ใช้ได้ : ปืนใหญ่ บัฟตัวละคร  : DEF Lv2   สกิลติดตัว :  Orno ปรับปรุง Full Cannon เพื่อเตรียมต่อสู้   สแตนซ์ทั้งหมดที่มี ได้แก่   โดยสแตนซ์เฉพาะตัวของ Christina คือ Gemma , Flos   เราลองมาดูรายละเอียดแต่ละสกิลของ สแตนซ์   Gemma กัน  …

Read more
img

[GE]: แนะนำตัวละคร TOM

author image by thas405 | Character Game Guide | 0 Comments | 01 Jun 2020

ตัวละคร TOM : เลเวลเริ่มต้น 100 อุปกรณ์ที่สวมใส่ได้ : Leather Armor อาวุธที่ใช้ได้ : มีดสั้น บัฟตัวละคร  : ลดความเสียหาย  LV2   สกิลติดตัว :  Prep ตรวจสอบเครื่องมือสำหรับศัลยกรรม และมีความมุ่งมั่นที่จะศัลยกรรม ระยะเวลาการใช้ 5 นาที   สแตนซ์ทั้งหมดที่มี ได้แก่   โดยสแตนซ์เฉพาะตัวของ TOM คือ Surgery , Expire   เราลองมาดูรายละเอียดแต่ละสกิลของ สแตนซ์   Surgery กัน…

Read more
img

[GE]: แนะนำตัวละคร Chungha

author image by thas405 | Character Game Guide | 0 Comments | 07 May 2020

ตัวละคร Chungha : เลเวลเริ่มต้น 100 อุปกรณ์ที่สวมใส่ได้ : Leather Armor อาวุธที่ใช้ได้ : ดาบ บัฟตัวละคร  :  Physical  Penetration LV1   สกิลติดตัว :  Goblin Dance รับพลังของเหล่าก๊อบลินเพื่อเสริมสถานะความเร็วสูง ระยะเวลาการใช้ 5 นาที   สแตนซ์ทั้งหมดที่มี ได้แก่   โดยสแตนซ์เฉพาะตัวของ Chungha คือ Hell, Boob  Hell, Slash Hell, Spirit  …

Read more
img

[GE]: แนะนำตัวละคร Rare [Resistance Heyran]

author image by thas405 | Character Game Guide | 0 Comments | 05 May 2020

ตัวละคร Resistance Heyran : เลเวลเริ่มต้น 100 อุปกรณ์ที่สวมใส่ได้ : Leather Armor อาวุธที่ใช้ได้ : มีดสั้น   บัฟตัวละคร  :  ลดความเสียหาย LV2 สกิลติดตัว :  Dagger Polish ลับคมมีดและสร้างความเสียหายอย่างรุนแรง   สแตนซ์ทั้งหมดที่มี ได้แก่   โดยสแตนซ์เฉพาะตัวของ Resistance Heyran คือ Blood Rose   เราลองมาดูรายละเอียดสกิลย่อยของแต่ละสกิลของ Blood Rose กัน   1. Dagger…

Read more
img

[GE]: แนะนำตัวละคร Rare [Resistance Kess]

author image by thas405 | Character Game Guide | 0 Comments | 04 Mar 2020

ตัวละคร Resistance Kess : เลเวลเริ่มต้น 100 อุปกรณ์ที่สวมใส่ได้ : Coat อาวุธที่ใช้ได้ : ปืนยาว , ปืนพก , ครอสโบว์ , ช็อตกัน , Large Caliber Rifle บัฟตัวละคร  :  Dex Lv1 สกิลติดตัว :  Introduction ดึงความสามารถของปืนที่สวมใส่ผ่าน “OICG” อาวุธปืนรุ่นใหม่ ** เมื่อกดใช้จะได้รับบัฟตามอาวุธที่สวมใส่  แต่เมื่อใช้อีกครั้งจะเป็นการยกเลิกบัฟ **   ตัวอย่างสกิล Introduction  …

Read more
img

[GE]: แนะนำตัวละคร Rare [Resistance JD]

author image by thas405 | Character Game Guide | 0 Comments | 06 Feb 2020

  แนะนำตัวละคร [Resistance JD]   ตัวละคร Resistance JD : เลเวลเริ่มต้น 100   อุปกรณ์ที่สวมใส่ได้ : Leather Armor อาวุธที่ใช้ได้ : ดาบ , เซเบอร์ , เรเปียร์ , ดาบสองมือ , กระบอง , เครสเซนท์   บัฟตัวละคร  :  ATK Lv2   สกิลติดตัว :  Weapon Master ด้วยความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในอาวุธ…

Read more

Find us on Facebook

ge
ge